Noutati / Stiri

11 Ianuarie 2016

Propunerea legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților adoptată de Senat

Sursa unbr.ro.

 

În Monitorul Oficial nr. 649 din 27 august 2015 a fost publicată Hotărârea UNBR nr. 13 din 7 iunie 2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

 

Aceasta cuprinde trei completări la Statutul profesiei, respectiv interdicția colaborării avocaților cu persoane care exercită fără drept profesia de avocat, interdicția de a face parte din Consiliul Baroului a avocaților care au datorii scadente în privința taxelor și a contribuțiilor profesionale, dreptul președintelui de onoare al UNBR de a participa, fără drept de vot, la lucrările organelor de conducere ale UNBR. Astfel:

 

1. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:"Art. 41^1. -

(1) Este interzis avocatului ca în exercitarea oricărei activităţi din cele prevăzute la art. 3 din Lege să colaboreze în orice mod cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc acte ori desfăşoară fără drept activităţi specifice profesiei de avocat.

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu excluderea din profesie."

 

2. La articolul 71, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Nu pot face parte din consiliul baroului avocaţii care au datorii scadente privind taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor şi ale filialelor."

 

3. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86^1, cu următorul cuprins:"Art. 86^1. - Preşedintele de onoare al U.N.B.R. care nu este membru al organelor de conducere ale profesiei constituite la nivelul U.N.B.R. poate participa, fără drept de vot, la lucrările acestor organe.